ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง